Monino redimensions 1 : Yakovlev Yak-36 %22Freehand%22