Yakovlev Yak-32 Mantis

Yakovlev Yak-32 Mantis

Rappels